ဖို႔ဘ္မဂၢဇင္းက ေရြးခ်ယ္သည့္ ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုး အမ်ိဳးသမီးအဆိုေတာ္ ရီဟားနား | DVB