ၿဗိတိန္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ရေအာင္ လုပ္မည္ဟု ထရမ့္ ေျပာ | DVB