သြင္းကုန္ ပမာဏျမင့္တက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးမႈ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း | DVB