စာေရးဆရာမာန္ (ေတာင္လုံးျပန္) ကို တပ္မေတာ္က တရားစြဲမည္ | DVB