ေလထုညစ္ညမ္းသည့္ စက္႐ံုမ်ားကို ပိတ္ပစ္မည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းေျပာ | DVB