ေအေအရခိုင္မွာ အေျခစိုက္ျခင္း လက္မခံဟု တပ္မေတာ္ေျပာၾကားခ်က္ ခိုင္သုခ တံု႔ျပန္ | DVB