‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစြမ္းကုန္သည္းခံထားဟု တပ္မေတာ္ေျပာ | DVB