ဓမၼစက္ကုိေက်ာ္လြန္ၿပီး အာဏာစက္ျဖင့္ အေရးယူျခင္း လက္မခံဟု ဦး၀ီရသူ မိန္႔ၾကား | DVB