ေခ်ာက္တြင္ မိုးရာသီ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ တိုးျမႇင့္၊ က်ပ္သန္း ၇၅၀၀ ထုတ္ေခ်း | DVB