အစိုးရအေပၚ မုန္းထားေအာင္ ဦး၀ီရသူ လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့ျခင္းမရွိဟု အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ ထုတ္ျပန္ | DVB