A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

ဧည့္မထ (ဆန္) ေဒးဒရဲ ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ဧည့္မထ (ဆန္) က တအိတ္ကုိ ၂၂၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ပုသိမ္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ဧည့္မထ (ဆန္) တအိတ္ကုိ ၂၃၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ေဒးဒရဲနဲ႔ ပုသိမ္ကုန္စည္ဒုိင္ ၁၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားပါတယ္။ မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲက ပိသာ ၆၀ ဝင္တအိတ္ကုိ ၈၂၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၄၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်သြားပါတယ္။ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲ (သစ္) တအိတ္ကုိ ၇၇၀၀၀ ကေန ၈၁၀၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၂၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်သြားပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္ ၁၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားပါတယ္။ ပဲစင္းငုံနီ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီ (သစ္) က ပိသာ ၆၀ ဝင္တအိတ္ကုိ ၁၀၃၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၂၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ေပါင္းတည္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီ (သစ္) တအိတ္ကုိ ၉၇၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၅၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ေပါင္းတည္ကုန္စည္ဒုိင္ ၅၅၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားပါတယ္။ ကုလားပဲ (ေဟာ္လန္) ေပါင္းတည္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ကုလားပဲ (ေဟာ္လန္) က ပိသာ ၆၀ ဝင္တအိတ္ကုိ ၈၈၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၅၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ဆင္ျဖဴကၽြန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ ကုလားပဲ (ေဟာ္လန္) တအိတ္ကုိ ၇၉၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ေပါင္းတည္နဲ႔ ဆင္ျဖဴကၽြန္းကုန္စည္ဒုိင္ ၉၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားပါတယ္။ မုန္လာဥနီ သီရိမဂၤလာေစ်း ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မုန္လာဥနီ တပိသာကုိ ၁၃၀၀ ကေန ၁၅၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ေအာင္ပန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ မုန္လာဥနီ တပိသာကုိ ၈၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၅၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ သီရိမဂၤလာေစ်းနဲ႔ ေအာင္ပန္းကုန္စည္ဒုိင္ ၇၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားပါတယ္။ ေဂၚဖီထုပ္ သီရိမဂၤလာေစ်း ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ေဂၚဖီတထုပ္ကုိ ၁၀၀၀ ကေန ၁၂၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ေအာင္ပန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ ေဂၚဖီတထုပ္ကုိ ၉၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်သြားပါတယ္။ သီရိမဂၤလာေစ်းနဲ႔ ေအာင္ပန္းကုန္စည္ဒုိင္ ၃၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up