သတင္းေထာက္ ၁ ဦးႏွင့္ ေအာင္သေျပရြာသား ၂ ဦးကို ခ်ဳပ္ရက္ ရမန္ ထပ္ယူ | DVB