လာအိုေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား တရား၀င္ေနထိုင္ခြင့္ရရွိရန္ ညိႇႏိႈင္းေန | DVB