ဖူးကက္တြင္ တုတ္ဓားကိုင္ၿပီး အုပ္စုဖြဲ႔ရန္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာလူငယ္ ၁၀၀ ခန္႔ကို ထိုင္းရဲၿဖိဳခြင္း | DVB