စပါးေစ်းက်ဆင္းေနသည့္ကိစၥ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးက်င္းပ | DVB