သတင္းႏွင့္ဓာတ္ပံုခိုးယူသည့္ လူမႈကြန္ရက္ႏွင့္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ ၃၀ ေက်ာ္ စာရင္းထုတ္ျပန္ | DVB