ေဘာလံုးပြဲတိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္စဥ္ လူမ်ဳိးေရးထိခိုက္သည့္ စကားသံမ်ားပါသြားသျဖင့္ ေတာင္းပန္ | DVB