လက္ကိုင္ဖုန္းေၾကာင့္ အသက္မေပ်ာက္ၾကရေလေအာင္ (အယ္ဒီတာအာေဘာ္) | DVB