​ေခ်ာက္​တြင္​ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔က မီးေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး ေလ့က်င့္ (ဓာတ္ပုံ) | DVB