မလိႈင္ သစ္ေတာႀကိဳးဝုိင္း ထင္းစုိက္ခင္းအတြင္း ထြန္ယက္သည့္ ေတာင္သူ ၃ ဦးကုိ အမႈဖြင့္ | DVB