အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္မႈ၊ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈ | DVB