ေတာင္အာဖရိက ANC ပါတီဥကၠ႒ သမၼတအျဖစ္ က်မ္းသစၥာဆုိ | DVB