မူးယစ္ေဆး၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးရာမွ ဓားျဖင့္ရန္ျပဳသျဖင့္ ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီး၊ ၁ ဦးေသဆံုး | DVB