မႏၱေလး မဟာမုနိဘုရား ငါးကန္မွ အသားစားငါးမ်ား ဖယ္ရွားမည္ | DVB