ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ခဲ့သည့္ ၿဗိတိန္၀န္ႀကီး ေဒါင္းနင္းလမ္းေနအိမ္မွ ထြက္ခြာ | DVB