ဟသၤာတၿမိဳ႕တြင္ မီးေလာင္၊ ေနအိမ္ ၂ လံုးဆံုး႐ႈံး | DVB