ပင္လည္ဘူးၿမဳိ႕နယ္တြင္ ဖဲ၀ိုင္းေလာင္းကစားသူ ၁၃ ဦးကို ဖမ္းဆီး | DVB