ဘားအံ ကမ္းနားလမ္းစီမံကိန္း အဂတိကင္းရွင္းဟု ကရင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ | DVB