ဇနီးအား သစ္ပင္တြင္ခ်ည္ေႏွာင္ၿပီး မီးခုိးေငြ႔ျဖင့္ မႈိင္းတုိက္ႏွိပ္စက္သည့္ ခင္ပြန္းကုိ ထုိင္းရဲဖမ္းဆီး | DVB