မိတီၳလာတြင္ ခ်က္ႀကိဳးတန္းလန္းျဖင့္ စြန္႔ပစ္ထားသည့္ ကေလးအေလာင္းေတြ႔ရွိ | DVB