ဟြာေဝးကို အမည္ပ်က္စာရင္းသြငး္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တုိးတက္မႈကို အားေပးရာေရာက္ဟု တ႐ုတ္ေျပာ | DVB