ဝီကီလိခ္တည္ေထာင္သူ ဂ်ဴလီယန္အက္ဆန္ကို ရာဇဝတ္မႈစြဲခ်က္ ၁၇ ခုျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ | DVB