အိႏိၵယ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မိုဒီ၏ ဘီေဂ်ပီပါတီ မဲအျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရ | DVB