က်န္းမာေရးက႑အတြက္ ကူညီေပးရန္ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံမ်ားကို ဗင္နီဇြဲလားသမၼတ ေတာင္းဆုိ | DVB