ေလထုႏွင့္ေရထု ပ်က္စီးမႈ ျမန္မာ-ယမ္စီ ကုမၸဏီကုိ ေဒသခံမ်ား တင္ျပ | DVB