ခ်ီလီရွိ တုိက္ခန္းတခုတြင္ ဓာတ္ေငြ႔ယုိစိမ့္၊ ဘရာဇီးႏုိင္ငံသား ၆ ဦး ေသဆုံး | DVB