ေသာ္ဂန္ဟာဇက္ႏွင့္ ဂ်ဴလီယန္ဘရန္႔တုိ႔ကို ေဒါ့မြန္အသင္း ေခၚယူ | DVB