ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ သီခ်င္း ေရးစပ္သည့္ တ႐ုတ္အၿငိမ္းစားအရာရွိ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလာ (႐ုပ္သံ) | DVB