ကုိပါအေမရိကဖလားပြဲအတြက္ ထုတ္ျပန္သည့္ အာဂ်င္တီးနား လူစာရင္းတြင္ မက္ဆီ ပါဝင္ | DVB