အင္ဒုိနီးရွားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲရလဒ္ ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျဖစ္ပြား | DVB