အိႏၵိယ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြတြင္ လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မုိဒီ ဦးေဆာင္ေန | DVB