ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရန္ စီစဥ္ေန | DVB