ေဒၚနီလာသိန္း အပါအဝင္ ၅ ဦးကို ကိုယ္ပိုင္ခံဝန္ျဖင့္ အာမခံေပးထား | DVB