အန္းဒ႐ုိက္စနစ္သုံးစြဲမႈ ပိတ္ပင္ခ်က္ ေျဖရွင္းရန္ ဟြာေဝးႏွင့္ ဂူဂဲလ္ အေျဖရွာေန | DVB