ငါးရက္အတြင္း ၾကည့္႐ႈသူ ၄၅ သန္းနီးပါး ရွိေနသည့္ ဂ်ပ္စတင္ဘီဘာႏွင့္ အက္ဒ္ရွရမ္ သီခ်င္းသစ္ – I Don’t Care (႐ုပ္သံ) | DVB