အမ်ဳိးသားဇာတ္႐ံု ျပင္ဆင္မြမ္းမံရန္ ၂ ႏွစ္ၾကာ ပိတ္ထားမည္ | DVB