အပူဒဏ္ေၾကာင့္ ရွားပါးျမန္မာ့ၾကယ္လိပ္ အေကာင္ ၆၀ ခန္႔ေသဆံုး | DVB