ရထားလမ္းေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း ရပ္ဆုိင္းရန္ စင္ကာပူႏွင့္ မေလးရွား သေဘာတူ | DVB