ဗင္နီဇြဲလား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတ္ာအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာက်င္းပရန္ သမၼတ အဆုိျပဳ | DVB