ျပင္သစ္ အီဖယ္ေမွ်ာ္စင္ေပၚ တြယ္တက္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားအား ဖမ္းဆီး (႐ုပ္သံ) | DVB